نام ارزارزش (ریال)
AED1020
USD36500
EUR40400
YTL1000