021-75 248 000 - 2620 4741 - 2620 5882 - 2620 6209 - 2620 4056         نام کاربر: وارد نشده اید   ورود به سیستم                         درخواست عضویت

مراکز خريد شهر قونيه


KULESITE

مرکز خريد کوله سيته

روبروي هتل اوزکايماک قونيه


    

KENT PLAZA

مرکز خريد کنت پلازا

در فاصله 15 دقيقه اي تا مرکز شهر